Frame 1312313609.png

Frame 1312313594.png

Resume

Contact

LinkedIn

**👨🏻‍💻 张益翔 / Yixiang Zhang**

#产品设计师,目前工作于微信基础功能设计组;

#努力成为覆盖产品、交互、UI 能力的全栈设计师;

#前一份工作是在 TikTok;

#为更有趣的世界而设计 // Design for a better world

微信 WeChat

TikTok


Yixiang Zhang's PORTFOLIO @2023

Powered by Fruition